Covid-19

Antivirus a odložení plateb pojistného-280520 ŠŠ

Odložení plateb pojistného a „skrytá“ komplikace pro zaměstnavatele, prodloužení Programu Antivirus a nový režim C   Odložení plateb pojistného: Dne 27. května 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon, na základě kterého mají zaměstnavatelé možnost odložit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance za kalendářní měsíce květen až červenec 2020 (splatné dne 20. června, 20. července a 20. srpna), a to až do…
———— V í c e

Právní vztahy k nemovitostem: Často kladené otázky

Část I. – Nájem bytu a jiných prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby   Je pronajímatel oprávněn vypovědět nájem bytu z důvodu neplacení nájemného, pokud ke vzniku dluhu na nájemném došlo v důsledku přijatých opatření při epidemii? Pokud se nájemce dostane do prodlení s placením nájemného v době od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020 (dále jen „rozhodná doba“), není pronajímatel oprávněn…
———— V í c e

Úvěrové moratorium

Dne 17. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., který přináší tzv. úvěrové moratorium, tedy možnost odkladu splátek úvěrů. Hlavní zásady zákona shrnujeme v otázkách a odpovědích níže. Kdo si může odložit splátky? Splátky si mohou odložit fyzické osoby – spotřebitelé a podnikatelé – osoby samostatně výdělečné činné i právnické osoby. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli a prohlásí, že…
———— V í c e

Lex Covid nabyl účinnosti. Komu může pomoci?

Dne 24. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., který zavádí opatření různého druhu ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 ve vztahu k osobám účastnícím se soudního řízení, poškozeným, obětem trestných činů a právnickým osobám, a kterým dochází ke změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.  Tento zákon bývá zkráceně nazýván Lex Covid Justice nebo jen Lex Covid. Jaké změny přináší a komu může pomoci? Níže přinášíme shrnutí…
———— V í c e

Schválení prodloužení Programu Antivirus a projednávání návrhu na odložení odvodů na sociální pojištění

Dne 27. dubna 2020 vláda na svém jednání schválila prodloužení Programu Antivirus také na měsíc květen, tedy do 31. května 2020. Zároveň byl projednáván návrh na odložení plateb odvodů na sociální pojištění zaměstnanců připadající na zaměstnavatele (24,8% hrubé mzdy zaměstnance) o tři měsíce, za období květen, červen a červenec 2020. Dle návrhu by však zaměstnavatelé v důsledku odkladu museli zároveň zaplatit „úrok z prodlení“, a to ve snížené výši 4% p. a.…
———— V í c e

Městský soud v Praze zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví

Městský soud v Praze zrušil s účinností od 27.4.2020 čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle soudu jsou tato opatření nezákonná. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je pravomocné. Soud konkrétně zrušil Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z 26.3.2020 a 17.4.2020, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23.3.2020 a 15.4.2020, jež omezují volný pohyb osob. Soud zdůraznil, že je…
———— V í c e

Aktualizace informací týkajících se podpory zaměstnavatelů ze strany státu

Dovolujeme si aktualizovat informace týkající se podpory zaměstnavatelů ze strany státu (Cílený program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“). Oproti původnímu Programu, jak byl schválen dne 19. a 23. března 2020 Vládou ČR, došlo dnes, zřejmě v důsledku připomínkování Programu ze strany různých zájmových skupin i odborníků, k poměrně zásadním změnám. Dále uvádíme alespoň stručný přehled těchto změn. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Koronavirus a často kladené otázky – obecné

V souvislosti s pandemií koronaviru vzniká celá řada otázek. Pro naše klienty i další uživatele jsme připravili stručný přehled nejčastějších dotazů a odpovědí. Informace jsou aktuální ke dni 29.3.2020. Co je to nouzový stav? Nouzový stav vyhlašuje vláda nebo předseda vlády na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. Může být vyhlášen pro omezené území nebo pro území celého státu. Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě…
———— V í c e

E-mailová komunikace a obchodní sdělení

V souvislosti s aktuální situací ohledně šíření viru SARS-COv-2, kdy se pro zamezení šíření viru doporučuje maximálně omezit osobní kontakt, fyzické i právnické osoby hledají nové možnosti komunikace nahrazující osobní přítomnost účastníků. Jedním z nejčastěji využívaných kanálů je e-mailová komunikace. Je třeba však myslet na to, že obchodní emailová komunikace může za určitých okolností naplňovat znaky tzv. obchodních sdělení.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Pracovněprávní oblast

Zaměstnavatelé po celém světě nyní čelí mnohým zcela novým problémům v pracovně-právní oblasti v souvislosti s pandemií koronaviru. Pro naše klienty i další zaměstnavatele potýkající se s řadou praktických otázek, jak v určitých situacích postupovat, jsme připravili  stručný přehled nejčastějších dotazů a odpovědí, rozdělených do několika základních oblastí.  (Právní stav ke dni 23. 3. 2020) (Pokračování textu…)
———— V í c e
Menu