Povinné testování zaměstnanců

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN (ve znění pozdějších mimořádných opatření) byla zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají nejméně původně 50 zaměstnanců, aktuálně nejméně 10 zaměstnanců (informace platná ke dni 17. března 2021), uložena povinnost zaměstnance pravidelně testovat na přítomnost viru SARS-Cov-2. Níže Vám přinášíme nejčastější otázky a odpovědi týkající se povinného testování, a to jak z hlediska povinností zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Problematiku jsme pojali jak z hlediska personálního, tak i hlediska zpracování osobních údajů. V případě potřeby konzultace jakýchkoli otázek spojených s povinným testováním zaměstnanců se na nás neváhejte obrátit.

Na jaké zaměstnavatele se vztahuje povinnost zajistit testování zaměstnanců?

Původně byla povinnost stanovena zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob, Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN došlo s účinností od 17. března 2021 ke změně a tato povinnost je stanovena i zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají 10 až 49 osob. 

I zaměstnavatelé s alespoň 10 zaměstnanci smějí nejpozději od 26 března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test na přítomnost viru či antigenu viru SARS-CoV-2, a jeho výsledek je negativní.

Jaké osoby se započítávají do limitu pro povinnost zaměstnavatele zajistit testování?

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se za zaměstnance pro tyto účely považují také (a je tedy nutno je započítat):

  • dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce, a
  • další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. (půjde například o členy statutárních orgánů, smluvní partnery zaměstnavatele a jejich zaměstnance, či osoby poskytující zaměstnavateli služby jako OSVČ).

Dle oficiálních odpovědí MPO dostupných na webu www.businessinfo.cz je dokonce nutno započítat například i zaměstnankyně na mateřské dovolené.

Je zaměstnanec povinen testování podstoupit?

Ano, povinnost podstoupit testování na výzvu zaměstnavatele je zaměstnanci jednoznačně stanovena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v čl. IV.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, jakožto opatření obecné povahy, lze podřadit pod ostatní předpisy, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat, byli-li s nimi zaměstnavatelem řádně seznámeni ve smyslu § 301 písm. c) zákoníku práce. Lze tedy jen doporučit všechny zaměstnance s jejich povinností podstoupit testování seznámit.

Výjimku tvoří zaměstnanci:

  • kteří vykonávají výlučně práci na dálku (tzv. home office), tzn. nejsou vůbec přítomni na pracovišti zaměstnavatele ani se za účelem výkonu práce nesetkávají s jinými fyzickými osobami;
  • zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich stanovená doba izolace, nejeví žádné příznaky, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní;
  • zaměstnanci, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace očkovací látky, resp. druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu), uplynulo nejméně 14 dní, a současně očkovaný zaměstnanec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Co když zaměstnanec test odmítne? Co může zaměstnavatel dělat?

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit příslušný test, nesmí mu zaměstnavatel umožnit vstup na pracoviště. Situaci je možno řešit např. dohodou o výkonu práce z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna, nebo změně harmonogramu rozvržení směn. Pokud k dohodě nedojde, bude se (dle stanoviska vydaného MPSV) jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy. Z toho vyplývá, že by se mělo jednat o omluvené pracovní volno (omluvenou nepřítomnost v práci). K tomuto závěru MPSV dochází zejm. z důvodu, že při testování dochází k zásahu do tělesné integrity zaměstnance. Ačkoli tedy část odborné veřejnosti z řad advokátů je toho názoru, že pro odmítnutí testu by mělo být možné dát zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr, je na místě doporučit jistou obezřetnost a bez konzultace konkrétních okolností s právníkem/advokátem nepodnikat žádné radikální kroky vedoucí k rozvázání pracovního poměru. I s ohledem na to, že zatím samozřejmě neexistuje žádný judikaturní výklad k dané problematice, lze doporučit postup v souladu s výše uvedeným výkladem MPSV.

Co dělat, když je zaměstnanec pozitivní?

Zaměstnanec je povinen v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového lékaře zaměstnavatele. Následně zaměstnanec na základě žádanky vystavené poskytovatelem zdravotních služeb nebo hygienickou stanicí musí podstoupit PCR test. Je-li PCR test pozitivní, je zaměstnanci nařízena izolace (tj. karanténa, kterou je jinou důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy). Je-li PCT test negativní, zaměstnanec se může vrátit na pracoviště.

Doba mezi pozitivním výsledkem antigenního testu a konfirmačním PCR testem je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který má povinnost nepřipustit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který nemá negativní test. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši 100% průměrného výdělku. To však neplatí v případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na práci z domova, umožňuje-li to jeho zdravotní stav, případně na čerpání dovolené či změně harmonogramu rozvržení směn.

Co mohou obsahovat záznamy o provedení testů u zaměstnanců?

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování). Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádnými opatřeními.

Jak dlouho mají být uchovávány záznamy o provedení testů u zaměstnanců?

Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla opatřením stanovena. Lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout. 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců z hlediska zpracování osobních údajů?

Zaměstnavatelé musejí zajistit, aby osobní údaje zaměstnanců byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí, tedy aby standardně nebyly zpřístupněny neomezenému počtu osob. Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů ohledně testování zaměstnanců. Každý ze zaměstnavatelů musí přihlédnout ke svým organizačním a technickým dispozicím, aby evidenci provedených testů řádně zabezpečil před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněným osobám (například řízení přístupu do vyčleněných prostor, řízení přístupu k datům, určení osob zpracovávajících osobní údaje, poučení osob zpracovávající osobní údaje o práci s daty).

Upozornit je třeba i na povinnost poskytnout zaměstnancům, v rámci informace o druhu a povaze testů a o zvoleném způsobu testování, také konkrétní informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, případném předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako příjemcům a době uložení údajů. Operaci zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem testování je třeba doplnit do záznamů o činnostech zpracování, které v souladu s nařízením GDPR musí vést každý zaměstnavatel.

V případě potřeby bližších informací ke kterékoli otázce týkající se povinného testování zaměstnanců se na nás neváhejte obrátit.

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
Mgr. Barbora Prokůpková, advokátka
Mgr. Štěpánka Štelcigová, advokátka

Předchozí příspěvek
Koronavirus a zaměstnavatelé – přehled nových opatření
Menu