Koronavirus a zaměstnavatelé – přehled nových opatření

Vláda přijala další opatření v souvislostí s pandemií koronaviru, která se významně dotýkají zaměstnavatelů. Zde přinášíme základní přehled:

 

Povinné testování zaměstnanců:

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu,  že  zaměstnanec  podstoupil  v posledních  7  dnech  RT-PCR   test   na přítomnost viru SARS-CoV-2,  POC  antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo  na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím  testu  poskytnutého  mu  zaměstnavatelem,  s negativním výsledkem. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test, nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze s negativním testem nejpozději k 12. březnu 2021.

 

Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají 50 až 249 osob, platí povinnosti výše uvedené, termíny k zajištění jsou však o několik dnů posunuty – povinnost zajistit pro své zaměstnance testy je nejpozději od 5. března 2021, povinnost vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 8. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze s negativním testem nejpozději k 15. březnu 2021.

 

Zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, je nařízeno v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost.

 

(Dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN ze dne 1. března 2021)

Více informací zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/testovani-ve-firmach-bude-povinne-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-a-zdravotnictvi-pripravila-pruvodce-deset-kroku-pro-samotestovani/

či zde: https://www.businessinfo.cz/clanky/testovani-ve-firmach-bude-povinne-od-stredy-3-brezna/

 

Povinnost zajistit respirátory:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN se všem zaměstnavatelům  s účinností  ode  dne  1.  března  2021  do odvolání  tohoto  mimořádného  opatření  „nařizuje  vybavit  zaměstnance  ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2 Mimořádného opatření, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).“

 

V bodech 1 a 2 Mimořádného opatření jsou uvedeny tyto ochranné prostředky: „respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.“

 

Zákaz hromadného závodního stravování zaměstnanců:

Vláda svým usnesením s účinností od 2. března 2021 zakázala v provozovnách zaměstnaneckého stravování konzumovat pokrmy (měly sloužit jen pro prodej nebo podání pokrmů). Po kritice ze strany podnikatelů však vláda otočila a zákaz zrušila. Nyní platí usnesení, které stanoví, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že „u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének“.

 

Prodloužení Programu Antivirus:

Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021. Současně však došlo ke změně některých podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány. Tyto změny budou do dohod uzavřených do 28. února 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován příslušnou webovou aplikací. Předmětem změny je navýšení limitu maximální výše podpory poskytované v rámci všech podpor dle bobu 3.1 Dočasného rámce (týká se režimu A Plus), a to u příspěvků poskytovaných za měsíce únor a dále. Druhou zásadní změnou je skutečnost, že v případě příspěvků poskytovaných za měsíce březen a dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Příslušné změny dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus jsou uvedeny ZDE (105.33kB).

 

Příspěvek pro zaměstnance v karanténě:

Dne 2. března 2021 Poslaneckou sněmovnou prošel návrh na příspěvek 370 Kč denně k nemocenské pro lidi v nařízené karanténě. Návrh vlády na zvýšení nemocenské ze 60 na 100% redukovaného výdělku neprošel. Aby byl návrh zákona upravujícího příspěvek 370 Kč denně platný a účinný, musí ještě projít Senátem a musí ho podepsat Prezident republiky.

 

Předchozí příspěvek
Nový program finanční podpory podnikatelům: „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
Následující příspěvek
Povinné testování zaměstnanců
Menu