Aktuality

Novela zákoníku práce

Poslanecká sněmovna schválila dne 12. září 2023 novelu zákoníku práce, která přináší do právní úpravy pracovního práva poměrně významné změny. Novela byla již podepsána i prezidentem ČR a brzy bude tedy vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novela (až na určité výjimky, jak je uvedeno níže) má nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, a pokud tedy bude vyhlášena do konce září, účinnost nastane již od 1. října 2023. Přinášíme Vám přehledné shrnutí těch nejzásadnějších změn a jsme samozřejmě připraveni poskytnout Vám podrobnější informace a konzultace k provedení potřebných kroků a úprav v nastavení Vaší pracovně-právní dokumentace, včetně revize konkrétních dokumentů.

———— V í c e

Trestání krádeží v době koronavirové

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu se dne 16. 3. 2021 vymezil k použití právní kvalifikace podle ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. Podle zmíněného ustanovení se pachatel trestného činu krádeže potrestá dvěma až osmi léty odnětím svobody, dopustí-li se krádeže za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Nejvyšší soud dovodil,…
———— V í c e

Velká novela zákoníku práce – připomenutí nejdůležitějších změn

V loňském roce byla přijata tzv. velká novela zákoníku práce. Některé změny nabyly účinnosti již 30. července 2020, jiné až 1. ledna 2021. Dovolujeme si připomenout a shrnout ty nejvýznamnější z nich. Tento článek je zaměřen na dvě změny, které nabyly účinnosti již 30. července 2020, a to doručování písemností a odvolávání vedoucích zaměstnanců. V nadcházejícím článku, na který se můžete na našem webu těšit příští měsíc, si shrneme dvě nejvýznamnější změny…
———— V í c e

Aktuální změny ve vztahu k evidenci skutečných majitelů

Skutečným majitelem je podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Obchodní korporace, jakož i další právnické osoby měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do konce roku 2017. Právnické osoby, které tak neučinily, jednají v rozporu se zákonem, v současnosti za to však nehrozí žádná přímá sankce.…
———— V í c e

ÚOOÚ uložil pokuty za spam zasílaný do datových schránek

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) začátkem roku 2021 na svých stránkách informoval, že uložil první nepravomocné pokuty za zneužití údajů k šíření nevyžádaných zpráv, které se objevily v datových schránkách občanů. Možnost odeslání poštovních datových zpráv zdarma byla zavedena na základě usnesení vlády České republiky z konce října 20020. Cílem bylo usnadnění elektronického styku občanů i státní správy navzájem v době nouzového stavu. ÚOOÚ již dříve upozornil, že možnost…
———— V í c e

Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uveřejnil koncem roku 2020 na svých webových stránkách novou metodickou pomůcku určenou zejména správcům osobních údajů týkající se jejich povinnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) je jednou z povinností správců dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v případě složitějších, resp. rizikovějších agend zpracování osobních údajů. Tato povinnost se vztahuje jak na…
———— V í c e
Menu