Velká novela zákona o obchodní společnostech a družstvech

Dne 1. ledna 2021 nabude účinnosti významná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. Tato novela je označována jako tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích a přinese řadu významných změn stávající právní regulace obchodních korporací. 

Dovolujeme si Vám předložit stručný přehled některých změn, které velká novela zákona o obchodních korporacích přináší.

Novela představuje koncepční změnu právní regulace akciových společností s monistickou strukturou spočívající ve zrušení funkce statutárního ředitele s tím, že působnost statutárního i kontrolního orgánu bude nově vykonávat pouze správní rada.

Nově zavedeno je tzv. vysílací právo. S určitým podílem ve společnosti s ručením omezeným, případně s určitými akciemi emitovanými akciovou společností, může být spojeno vysílací právo, které bude společníka či akcionáře opravňovat ke jmenování a současně odvolání jednoho či více členů statutárního orgánu společnosti, nebo dozorčí rady, aniž by s tím museli souhlasit ostatní společníci či akcionáři nebo aniž by o volbě a odvolání rozhodovala valná hromada. Celkový počet takto jmenovaných členů statutárního orgánu nebo dozorčí rady nesmí být větší než počet členů volených valnou hromadou.

Novela přináší zásadní zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů v případě způsobení úpadku obchodní korporace.  Insolvenční soud bude moci na návrh insolvenčního správce rozhodnout nejen o povinnosti člena statutárního orgánu vrátit do majetkové podstaty prospěch získaný na základě smlouvy o výkonu funkce, ale také o povinnosti člena statutárního orgánu poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že podání návrhu bude mít v rukou insolvenční správce, lze očekávat, že tyto návrhy zřejmě podávány budou.

Novela zakládá pozici tzv. faktického vedoucího, kterým se bude rozumět osoba nacházející se fakticky v postavení člena voleného orgánu, přestože jím není. I na takovou osobu se do budoucna použijí ustanovení zákona o nepřípustnosti konkurenčního jednání a zejména ustanovení o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích vyplývajících z porušení této povinnosti.

K významným změnám dochází také v úpravě smlouvy o výkonu funkce. Dle novelizovaného znění zákona o obchodních korporacích bude schválená smlouva o výkonu funkce účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, co stane později, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Novela rovněž zavádí nové pravidlo, podle kterého se v případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou použijí ujednání společenské smlouvy. Bude-li však smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce; smlouva o výkonu funkce tak bude mít v tomto případě fakticky přednost před společenskou smlouvou.

Novela zakládá právo společníka a akcionáře společnosti vzít si na valnou hromadu společnosti další osobu (například právního zástupce) jako svého poradce, aniž by s účastí takové další osoby na valné hromadě museli vyslovit souhlas ostatní společníci či akcionáři. Taková osoba bude povinna společnosti doložit, že je zavázána alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník. Je potřeba upozornit, že toto právo společníka a akcionáře bude vyplývat přímo ze zákona.  Obchodní společnosti, které nehodlají společnou účast společníka, resp. akcionáře a jeho poradce na valné hromadě připustit, tak musí být proaktivní a ve společenské smlouvě či stanovách tuto zákonnou úpravu předem vyloučit.

Novela zavádí novou regulaci zakazující obchodním korporacím poskytovat bezúplatná plnění svým společníkům a osobám jim blízkým, která však již nyní (před účinností novely) vyvolává řadu výkladových problémů a sporných otázek.

Dochází k doplnění právní úpravy týkající se členství právnických osob v orgánech kapitálových společností. Je-li členem voleného orgánu kapitálové společnosti či družstva právnická osoba, bude muset zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Současně nebude možné právnickou osobu jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti zapsat do obchodního rejstříku bez současného zápisu zástupce této právnické osoby do obchodního rejstříku. Nedojde-li k zápisu zástupce právnické osoby do obchodního rejstříku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce, její funkce zaniká.

Dochází k úpravě pravidel pro výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů v obchodní korporaci. V novém znění ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je výslovně zakotvena recentní judikatura týkající se doby, po kterou je možné rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje na základě schválené účetní závěrky. Přímo zákonem bude nově stanoveno, že zisk a jiné vlastní zdroje zachycené ve schválené účetní závěrce lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla schválená účetní závěrka sestavena. Tzv. bilanční test, který je znám již dle stávající právní úpravy a musí předcházet rozhodnutí o rozdělení zisku, již nebude povinný pouze pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, ale také pro družstva. Novelou upravené ustanovení zákona výslovně uvádí, že rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidly bilančního testu nebude mít právní účinky. Tzv. test vlastních zdrojů, který nedovoluje rozdělení zisku při jeho nesplnění, je dle stávající právní úpravy povinný pouze pro akciové společnosti. Nově však bude povinný také pro společnosti s ručením omezeným a družstva a rozhodnutí učiněné v rozporu s tímto pravidlem rovněž nebude mít žádné právní účinky.

Novela umožní vyloučení zákazu konkurence člena voleného orgánu společnosti společenskou smlouvou či stanovami.

Velmi rádi Vás na osobní schůzce podrobněji seznámíme jak s výše zmíněnými, tak s ostatními neméně důležitými změnami, které předmětná novela do právní úpravy regulující obchodní korporace přináší. Jsme rovněž připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy týkající se velké novely zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že obchodní korporace jsou povinny upravit ujednání společenských smluv či stanov, které odporují ustanovením zákona o obchodních korporacích ve znění upraveném tzv. velkou novelou do jednoho roku od účinnosti této novely, tedy do 1. ledna 2022, doporučujeme provedení revize společenských smluv či stanov a včasnou implementaci vhodných úprav s ohledem na změny, které novela přináší.

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o. 
Mgr. David Kramný LL.M., advokát ‒ společník

 

Předchozí příspěvek
Velká novela zákoníku práce
Následující příspěvek
Zdvojnásobení hranice výše škody v trestním řízení a další změny v oblasti trestního práva
Menu