Aktuality

Velká novela zákoníku práce

I v této turbulentní době zaměřené především na řešení nejrůznějších právních problémů způsobených šířením koronaviru COVID 19 pro Vás nadále sledujeme vývoj i v dalších důležitých oblastech. Již opakovaně avizovaná a dlouho očekáváná „velká“ novela zákoníku práce dosud schválena nebyla, nicméně byla již předložena do Poslanecké sněmovny, kde byla dne 24.1.2020 podpořena v prvním čtení a přikázána k projednání příslušným výborům. Pokud to aktuální situace dovolí, je pravděpodobné, že novela nabude účinnosti ještě letos…
———— V í c e

Úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Dne 1. května 2020 nabude účinnosti novela insolvenčního zákona navazující na změny zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Do insolvenčního zákona jsou novelou vložena nová ustanovení § 388a až § 388c zavádějící pravidla pro úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Doplněním nových ustanovení do insolvenčního zákona by měla být odstraněna nejistota ohledně negativních důsledků úpadku jednoho z podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem na ostatní podfondy…
———— V í c e

Mohou zaměstnanci veřejně kritizovat svého zaměstnavatele? Co je přípustnou kritikou?

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1043/2016 judikoval, že jakýkoli neoprávněný zásah do dobré pověsti zaměstnavatele formou nepřípustné (neoprávněné) kritiky ze strany zaměstnance znamená porušení povinnosti zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Zároveň však vymezil, kdy jde o kritiku právem přípustnou, resp. kritiku oprávněnou, při níž k neoprávněnému zásahu do dobré pověsti fyzické nebo právnické osoby, a tedy ani k porušení povinností zaměstnance, nedochází. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Společník Advokátní kanceláře Vítek Mrázek Kramný s.r.o. David Kramný úspěšně zastupoval uznávanou lékařku doc. MUDr. Janu Dvořáčkovou

Společník Advokátní kanceláře Vítek Mrázek Kramný s.r.o. David Kramný úspěšně zastupoval uznávanou lékařku doc. MUDr. Janu Dvořáčkovou, Ph.D., MIAC, ve sporu s Fakultní nemocnicí Ostrava o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, ve kterém se soud musel vypořádat mimo jiné s otázkou střetu zájmů u veřejných funkcionářů.  Číst článek zde:  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/vypoved-patologie-fakultni-nemocnice-ostrava-soud.A200211_125200_ostrava-zpravy_woj  
———— V í c e

Poznatky ÚOOÚ z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů a nový formulář pro ohlašování bezpečnostních incidentů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v říjnu 2019 na svých webových stránkách zveřejnil dosavadní poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřad shrnul informace, o jaké útoky nejčastěji šlo a jak se proti takovým útokům nejlépe bránit. ÚOOÚ na svých stránkách rovněž zveřejnil formulář pro oznamování bezpečnostních incidentů, aby správcům usnadnil ohlašování bezpečnostních incidentů.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Zákon o zpracování osobních údajů – adaptační zákon k GDPR

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“). Jedná se o tzv. adaptační zákon k obecnému nařízení o zpracování osobních údajů (dále jako „nařízení GDPR“).  Byť bylo původní ambicí českých zákonodárců, aby tento adaptační zákon nabyl účinnosti současně s nařízením GDPR, byl přijat až téměř s ročním zpožděním. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Privilegovaný způsob oddlužení pro dětské dlužníky

Dne 1. června 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která přinesla velké změny v rámci oddlužení. Cílem novelizované právní úpravy je umožnění oddlužení širšímu okruhu osob, které se nacházejí v tzv. dluhové pasti. Dlužníci by vyřešením svých majetkových vztahů měli být více motivováni k návratu do aktivního ekonomického života, čímž by se omezila jejich závislost na pomoci z veřejných zdrojů. Výhodnější podmínky oddlužení jsou stanoveny pro osoby, jimž vznikl nárok na starobní důchod a…
———— V í c e

Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách

Dne 17. dubna 2019 schválil Evropský parlament novelu směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách. Novelu musí ještě schválit Rada Evropské unie a v platnost vstoupí prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Lhůta pro implementaci novely do právních řádů členských států je stanovena na dvacet čtyři měsíců od jejího přijetí. Schválená novela směrnice o nekalých obchodních praktikách nově mezi klamavé obchodní praktiky zařazuje mediálně intenzivně sledovaný zákaz dvojí kvality zboží v rámci…
———— V í c e

Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 28. května 2019, sp. zn. 8 Cmo 102/2019 potvrdil, že podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě, a nikoliv například na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy. Svým rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci upravil nesprávný závěr soudu prvního stupně (Krajského soudu v Brně), který připustil, že zisk lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky také na základě ujednání…
———— V í c e

Povinnost společníka podat protest proti usnesení valné hromady se neaplikuje při rozhodování mimo valnou hromadu

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 19. října 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017 odchýlil od závěru soudu prvního stupně, podle kterého protest ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech nahrazuje písemné vyjádření společníka k rozhodování mimo valnou hromadu. Odvolací soud  naopak uvedl, že ze zákonné úpravy lze dovodit, že společník má povinnost podat protest proti usnesení valné hromady, aby se následně mohl dovolávat neplatnosti…
———— V í c e
Menu