Aktuality

Trestání krádeží v době koronavirové

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu se dne 16. 3. 2021 vymezil k použití právní kvalifikace podle ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. Podle zmíněného ustanovení se pachatel trestného činu krádeže potrestá dvěma až osmi léty odnětím svobody, dopustí-li se krádeže za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Nejvyšší soud dovodil,…
———— V í c e

Velká novela zákoníku práce – připomenutí nejdůležitějších změn

V loňském roce byla přijata tzv. velká novela zákoníku práce. Některé změny nabyly účinnosti již 30. července 2020, jiné až 1. ledna 2021. Dovolujeme si připomenout a shrnout ty nejvýznamnější z nich. Tento článek je zaměřen na dvě změny, které nabyly účinnosti již 30. července 2020, a to doručování písemností a odvolávání vedoucích zaměstnanců. V nadcházejícím článku, na který se můžete na našem webu těšit příští měsíc, si shrneme dvě nejvýznamnější změny…
———— V í c e

Aktuální změny ve vztahu k evidenci skutečných majitelů

Skutečným majitelem je podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Obchodní korporace, jakož i další právnické osoby měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do konce roku 2017. Právnické osoby, které tak neučinily, jednají v rozporu se zákonem, v současnosti za to však nehrozí žádná přímá sankce.…
———— V í c e

ÚOOÚ uložil pokuty za spam zasílaný do datových schránek

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) začátkem roku 2021 na svých stránkách informoval, že uložil první nepravomocné pokuty za zneužití údajů k šíření nevyžádaných zpráv, které se objevily v datových schránkách občanů. Možnost odeslání poštovních datových zpráv zdarma byla zavedena na základě usnesení vlády České republiky z konce října 20020. Cílem bylo usnadnění elektronického styku občanů i státní správy navzájem v době nouzového stavu. ÚOOÚ již dříve upozornil, že možnost…
———— V í c e

Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uveřejnil koncem roku 2020 na svých webových stránkách novou metodickou pomůcku určenou zejména správcům osobních údajů týkající se jejich povinnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) je jednou z povinností správců dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v případě složitějších, resp. rizikovějších agend zpracování osobních údajů. Tato povinnost se vztahuje jak na…
———— V í c e

Aktuálně k právu duševního vlastnictví po odchodu Spojeného království z EU

K poslednímu dni roku 2020 opustilo Spojené království EU a skončilo tzv. přechodné období upravené Dohodou o vystoupení Spojeného království z EU, během kterého bylo právo EU v zásadě vůči Spojenému království zachováno. Od 1. 1. 2021 zůstávají nadále chráněna stávající jednotná práva duševního vlastnictví EU, zejména ochranné známky EU a průmyslové vzory Společenství, avšak nová jednotná práva EU budou mít omezenou územní působnost, neboť již nebudou mít účinky na…
———— V í c e

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Parlament ČR přijal dne 15. září 2020 zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují se další související právní předpisy. Ačkoliv zákon nabyl účinnosti dne 26. září 2020 vztahuje se zpětně i na některé případy, kdy vznikla daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí před účinností tohoto zákona. Daňová povinnost bez…
———— V í c e

Zdvojnásobení hranice výše škody v trestním řízení a další změny v oblasti trestního práva

Téměř dvacet let se neměnila fixně stanovená hranice výše škody způsobené v trestním řízení, přestože hodnota peněz se za uvedené období změnila velmi výrazným způsobem.  Změnu tohoto již delší dobu neúnosného stavu i další podstatné změny v oblasti trestního práva přináší zákon č. 333/2020 Sb., účinný od 1. 10. 2020. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Velká novela zákona o obchodní společnostech a družstvech

Dne 1. ledna 2021 nabude účinnosti významná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. Tato novela je označována jako tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích a přinese řadu významných změn stávající právní regulace obchodních korporací.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Velká novela zákoníku práce

I v této turbulentní době zaměřené především na řešení nejrůznějších právních problémů způsobených šířením koronaviru COVID 19 pro Vás nadále sledujeme vývoj i v dalších důležitých oblastech. Již opakovaně avizovaná a dlouho očekáváná „velká“ novela zákoníku práce dosud schválena nebyla, nicméně byla již předložena do Poslanecké sněmovny, kde byla dne 24.1.2020 podpořena v prvním čtení a přikázána k projednání příslušným výborům. Pokud to aktuální situace dovolí, je pravděpodobné, že novela nabude účinnosti ještě letos…
———— V í c e
Menu