Aktuality

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Parlament ČR přijal dne 15. září 2020 zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují se další související právní předpisy. Ačkoliv zákon nabyl účinnosti dne 26. září 2020 vztahuje se zpětně i na některé případy, kdy vznikla daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí před účinností tohoto zákona. Daňová povinnost bez…
———— V í c e

Zdvojnásobení hranice výše škody v trestním řízení a další změny v oblasti trestního práva

Téměř dvacet let se neměnila fixně stanovená hranice výše škody způsobené v trestním řízení, přestože hodnota peněz se za uvedené období změnila velmi výrazným způsobem.  Změnu tohoto již delší dobu neúnosného stavu i další podstatné změny v oblasti trestního práva přináší zákon č. 333/2020 Sb., účinný od 1. 10. 2020. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Velká novela zákona o obchodní společnostech a družstvech

Dne 1. ledna 2021 nabude účinnosti významná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. Tato novela je označována jako tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích a přinese řadu významných změn stávající právní regulace obchodních korporací.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Velká novela zákoníku práce

I v této turbulentní době zaměřené především na řešení nejrůznějších právních problémů způsobených šířením koronaviru COVID 19 pro Vás nadále sledujeme vývoj i v dalších důležitých oblastech. Již opakovaně avizovaná a dlouho očekáváná „velká“ novela zákoníku práce dosud schválena nebyla, nicméně byla již předložena do Poslanecké sněmovny, kde byla dne 24.1.2020 podpořena v prvním čtení a přikázána k projednání příslušným výborům. Pokud to aktuální situace dovolí, je pravděpodobné, že novela nabude účinnosti ještě letos…
———— V í c e

Úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Dne 1. května 2020 nabude účinnosti novela insolvenčního zákona navazující na změny zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Do insolvenčního zákona jsou novelou vložena nová ustanovení § 388a až § 388c zavádějící pravidla pro úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Doplněním nových ustanovení do insolvenčního zákona by měla být odstraněna nejistota ohledně negativních důsledků úpadku jednoho z podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem na ostatní podfondy…
———— V í c e

Mohou zaměstnanci veřejně kritizovat svého zaměstnavatele? Co je přípustnou kritikou?

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1043/2016 judikoval, že jakýkoli neoprávněný zásah do dobré pověsti zaměstnavatele formou nepřípustné (neoprávněné) kritiky ze strany zaměstnance znamená porušení povinnosti zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Zároveň však vymezil, kdy jde o kritiku právem přípustnou, resp. kritiku oprávněnou, při níž k neoprávněnému zásahu do dobré pověsti fyzické nebo právnické osoby, a tedy ani k porušení povinností zaměstnance, nedochází. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Společník Advokátní kanceláře Vítek Mrázek Kramný s.r.o. David Kramný úspěšně zastupoval uznávanou lékařku doc. MUDr. Janu Dvořáčkovou

Společník Advokátní kanceláře Vítek Mrázek Kramný s.r.o. David Kramný úspěšně zastupoval uznávanou lékařku doc. MUDr. Janu Dvořáčkovou, Ph.D., MIAC, ve sporu s Fakultní nemocnicí Ostrava o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, ve kterém se soud musel vypořádat mimo jiné s otázkou střetu zájmů u veřejných funkcionářů.  Číst článek zde:  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/vypoved-patologie-fakultni-nemocnice-ostrava-soud.A200211_125200_ostrava-zpravy_woj  
———— V í c e

Poznatky ÚOOÚ z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů a nový formulář pro ohlašování bezpečnostních incidentů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v říjnu 2019 na svých webových stránkách zveřejnil dosavadní poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřad shrnul informace, o jaké útoky nejčastěji šlo a jak se proti takovým útokům nejlépe bránit. ÚOOÚ na svých stránkách rovněž zveřejnil formulář pro oznamování bezpečnostních incidentů, aby správcům usnadnil ohlašování bezpečnostních incidentů.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Zákon o zpracování osobních údajů – adaptační zákon k GDPR

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“). Jedná se o tzv. adaptační zákon k obecnému nařízení o zpracování osobních údajů (dále jako „nařízení GDPR“).  Byť bylo původní ambicí českých zákonodárců, aby tento adaptační zákon nabyl účinnosti současně s nařízením GDPR, byl přijat až téměř s ročním zpožděním. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Privilegovaný způsob oddlužení pro dětské dlužníky

Dne 1. června 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která přinesla velké změny v rámci oddlužení. Cílem novelizované právní úpravy je umožnění oddlužení širšímu okruhu osob, které se nacházejí v tzv. dluhové pasti. Dlužníci by vyřešením svých majetkových vztahů měli být více motivováni k návratu do aktivního ekonomického života, čímž by se omezila jejich závislost na pomoci z veřejných zdrojů. Výhodnější podmínky oddlužení jsou stanoveny pro osoby, jimž vznikl nárok na starobní důchod a…
———— V í c e
Menu