COVID 19 – Výzvy, které musí podnikatelé i korporace urgentně řešit

Pandemie koronaviru vyvolala řadu dosud neznámých a kritických otázek pro všechny podnikatele a firmy (a samozřejmě i jiné občany). Jaké jsou povinnosti vůči zaměstnancům a dalším osobám, které pracují pro vaši organizaci? Jaké jsou konsekvence v oblasti pojištění? Mám a mohu zrušit smluvní závazky, mám svolat valnou hromadu, schůze orgánů?

Zpracovali jsme přehled základních oblastí a postupů, které by měl každý podnikatel a každá společnost, její vyšší management a statutární orgány, zvažovat.

Pokud zjistíte, že se Vás může týkat kterýkoli z níže naznačených problémů, je správným postupem (best practice) vyžádat si včasnou právní asistenci. V případě potřeby se proto obracejte na společníka kanceláře Petra Mrázka, který koordinuje poradenství v jednotlivých oblastech. Otázky lze zasílat na adresu sak@advokatvam.cz.

Koronavirus na pracovišti – jak postupovat?

Každý zaměstnavatel má povinnost provést nezbytná opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Ale co to obnáší a jak postupovat? Co když se zaměstnanec vrací anebo nemůže vrátit ze zahraničí, anebo odmítne přijít do práce? Jaké jsou možnosti podpory ze strany státu u jednotlivých případů omezení pracovní činnosti? Na většinu otázek odpovídáme v samostatném dokumentu/příspěvku na našich webových stránkách. 

Koronavirus a smluvní závazky – jak postupovat

Každý podnikatel musí zvážit dopady pandemie na jeho smlouvy. Jak snížit rizika? Je nutno zvažovat jak jedna či druhá strana může ukončit smlouvu, odpovědnost za porušení smlouvy a možnosti jejího vyloučení, jak lze či nelze splnit smlouvu a poskytnout plnění, jak závazky vynutit, vyšší moc apod. Je nutné mít na zřeteli i reputační rizika, možné poškození pověsti a rizika insolvence.  

Pojištění – kryje vzniklou situaci? 

Vztahuje se Vaše pojistka na situace, když smluvní partner nedodá nebo nezaplatí z důvodu pandemie? Co když bude uzavřen Váš závod, kanceláře nebo vzniknou škody z jiných důvodů? 

Závisí na vymezení pojistných rizik v pojistných smlouvách a podmínkách. Je ale potřebné dát pozor i na výluky. Nejste-li pojištěním kryti, je vhodné uvažovat o jednání s pojišťovnou o možném rozšíření, pokud ale některá pojišťovna takovou možnost ještě nabízí. Určitě je potřebné provést revizi pojistných smluv a jednat s pojišťovnami o možnostech i z hlediska další obchodní strategie a záměrů. 

Organizace a plánování valných hromad a jiných akcí

Většina společností má před sebou svolání valných hromad nebo schůzí jiných orgánů. K tomu je potřeba respektovat opatření vlády nebo jiných autorit týkající se omezení shromažďování většího počtu osob a ochrany zdraví. Společnosti by měly prověřit své statutární dokumenty z hlediska úpravy možností vzdálené účasti (telefonicky, prostřednictvím videa apod.), hlasování per rollam a stanovení kvora. Je vhodné i zvážit, zda členové (akcionáři, společníci) by nemohli hlasovat s využitím zmocnění a dále, zda zatím neodložit odeslání formální pozvánky (i s ohledem na důsledky takového odeslání). Nepodstatné nejsou ani možné stornovací poplatky při zrušení rezervace prostor.

Nájemní vztahy a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel musí zajistit bezpečné prostředí v pronajímaných prostorách a zároveň zajistit prostory otevřené pro nájemce. Co se ale stane, pokud pronajímatel přijme přehnané opatření a budovu uzavře? A na druhou stranu, co se stane, pokud pronajímatel nepřijme žádná opatření, neprovádí úklid a desinfekci a nájemci se nemohou bezpečně dostat přes společné prostory?

Vládní opatření a omezení s dopadem na podnikatelskou činnost

Podnikatelé musí nepřetržitě a pozorně sledovat všechna úřední opatření a zvažovat krátkodobé i střednědobé dopady uložených omezení na jejich transakce, na jejich dodavatele, přístup k zákazníkům, zaměstnance apod.

Corporate governance 

Statutární orgány a management společností musí identifikovat rizika ohrožující jejich společnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 a nastavit nebo upravit své plány ke snížení rizik. Musí posoudit životaschopnost společnosti, z krátko i dlouhodobého hlediska a být schopni rychlé reakce na rychle se měnící prostředí. Za tím účelem mohou být efektivnější schůzky a porady omezené pouze na nezbytně nutné účastníky a zaměřené na vitální záležitosti. Management se musí soustředit na prověrky likvidity a jiných finančních potřeb, pojištění, daňových otázek, zásadních smluv a na nové korporátní hrozby, ale i příležitosti. Měly by být nastaveny postupy a pravidla, umožňující rychlou a efektivní komunikaci, výměnu informací a rozhodování v rámci společnosti.

Rizika soudních sporů

Pandemie násobně zvyšuje rizika soudních sporů. Podnikatelé musí citlivě posuzovat rizika spojená s přerušením nebo nedodržením dodávek zboží nebo služeb, změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, s kybernetickými riziky, nesplněním jiných povinností apod. a zvažovat opatření k jejich minimalizaci. Soudy jsou v současnosti úplně nebo částečně uzavřené pro soudní jednání, což může omezit přístup k soudní ochraně v naléhavých věcech. Je proto potřeba včas a odpovědně zvažovat potřebu soudní cesty, zejména v naléhavých věcech a přijmout správná opatření, aby nedošlo k promlčení nebo jiné ztrátě lhůt.

Ochrana osobních údajů

I v této oblasti pandemie vyvolává řadu otázek. Jedná se jednak o nakládání s osobními údaji zaměstnanců souvisejících s jejich karanténou, měřením teploty apod., ale také dochází k narušení vnitřních elektronických informačních systémů, různými hackery, v důsledku phishingových útoků apod. Tato rizika se mohou zvyšovat v souvislosti s velkým množstvím zaměstnanců pracujících nyní v rámci home-office, mimo obvyklou supervizi a kontrolu. Je proto potřebné tento aspekt zahrnout do svých plánů na ochranu proti důsledkům pandemie.

Situace se velmi rychle mění a vyvíjí. O významných a relevantních změnách se budeme snažit Vás informovat. 

za Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

JUDr. Petr Mrázek

advokát společník

 

Předchozí příspěvek
Je šíření koronaviru COVID 19 trestný čin?
Následující příspěvek
Dopad na smluvní vztahy
Menu