Privilegovaný způsob oddlužení pro dětské dlužníky

Dne 1. června 2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která přinesla velké změny v rámci oddlužení. Cílem novelizované právní úpravy je umožnění oddlužení širšímu okruhu osob, které se nacházejí v tzv. dluhové pasti. Dlužníci by vyřešením svých majetkových vztahů měli být více motivováni k návratu do aktivního ekonomického života, čímž by se omezila jejich závislost na pomoci z veřejných zdrojů. Výhodnější podmínky oddlužení jsou stanoveny pro osoby, jimž vznikl nárok na starobní důchod a osoby invalidní ve druhém nebo třetím stupni.

Na uvedené změny navázal zákon č. 230/2019 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2019 a je další novelizací insolvenčního zákona. Zákon přináší zjednodušenou možnost oddlužení pro tzv. dětské dlužníky. Jde o osoby vstupující do plnoletosti s dluhy, které často vznikly nikoli jejich vinou nebo nikoli pouze jejich vinou (např. neuhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu, pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu). Cílem novely je usnadnění vstupu takto zatížených mladých lidí do aktivního ekonomického života. 

Novela tedy zavádí pro mladé dlužníky možnost oddlužit se plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty během tří let od schválení oddlužení,  a to za podmínky dodržování dalších předpokladů (např. plnění povinností dle schváleného způsobu oddlužení nebo zamezení vzniku prodlení delšího než 30 dnů s úhradou splatného závazku, který vznikl po schválení oddlužení). 

Podmínkou pro využití privilegovaného způsobu oddlužení je, aby pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením osmnácti let věku dlužníka. Za pohledávky vzniklé před dosažením osmnácti let věku dlužníka zákon na základě právní fikce považuje i pohledávky, které vznikly věřiteli-podnikateli vůči dlužníkovi ve věku 18 až 21 let, pokud plnění obdržené od věřitele-podnikatele dlužník alespoň ze dvou třetin použije na úhradu pohledávky vzniklé v době před dosažením 18 let věku. Jde o reakci na situace, kdy se dlužník po nabytí zletilosti snaží vyřešit své dluhy prostřednictvím půjčky či úvěru, často u nebankovních institucí.

Možnost využít popsaného zjednodušeného oddlužení mají dle přechodných ustanovení zákona č. 230/2019 Sb., dlužníci v insolvenčních řízeních, v jejichž rámci bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka po 31. květnu 2019. 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

Mgr. Naďa Kramná, advokátka

 

Předchozí příspěvek
Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách
Následující příspěvek
Zákon o zpracování osobních údajů – adaptační zákon k GDPR
Menu