Aktuálně k právu duševního vlastnictví po odchodu Spojeného království z EU

K poslednímu dni roku 2020 opustilo Spojené království EU a skončilo tzv. přechodné období upravené Dohodou o vystoupení Spojeného království z EU, během kterého bylo právo EU v zásadě vůči Spojenému království zachováno. Od 1. 1. 2021 zůstávají nadále chráněna stávající jednotná práva duševního vlastnictví EU, zejména ochranné známky EU a průmyslové vzory Společenství, avšak nová jednotná práva EU budou mít omezenou územní působnost, neboť již nebudou mít účinky na území Spojeného království.

Zatímco přihlášky ochranné známky EU nebo průmyslového vzoru Společenství, které nebyly do konce přechodného období zapsány, již nebudou mít účinky na území Spojeného království, podle dohody o vystoupení Spojeného království z EU bude ve Spojeném království pokračovat ochrana ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Vlastník ochranné známky EU či průmyslového vzoru Společenství, které byly zapsány před koncem přechodného období, se stane vlastníkem srovnatelné zapsané a vymahatelné ochranné známky či průmyslového vzoru ve Spojeném království podle práva Spojeného království. Po vlastnících ochranných známek či průmyslových vzorů nebude vyžadováno, aby ve Spojeném království podávali přihlášky či zahájili jiná správní řízení. Výše uvedené platí obdobně i v případě mezinárodního zápisu ochranné známky podle Madridského systému či průmyslového vzoru podle Haagského systému s účinky pro území EU.

Vyčerpání práv

Podle práva EU, jestliže je vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) určitý výrobek chráněný právem duševního vlastnictví uveden na trh v EU, dojde k tzv. vyčerpání práv. Vlastník práv se tak již nemůže bránit dalšímu užití výrobků na trhu třetím stranám. Jestliže dojde po skončení přechodného období k uvedení výrobku na trh ve Spojeném království, nedojde ke zmíněnému vyčerpání práv v EU, tedy bude možno vlastníkem práv bránit dovozu takových výrobků na trh EU a dalšímu užití takového výrobku třetími stranami, pokud by takový dovoz nebo užití znamenalo porušení práva duševního vlastnictví.

Podle dohody o vystoupení Spojeného království z EU práva duševního vlastnictví vyčerpaná v EU i ve Spojeném království před koncem přechodného období podle práva EU zůstávají vyčerpána na obou územích.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na sak@advokatvam.cz.

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
Mgr. Jan Pokorný, advokát

Předchozí příspěvek
Zrušení daně z nabytí nemovitosti
Následující příspěvek
Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Menu