Koronavirus a často kladené otázky – obecné

V souvislosti s pandemií koronaviru vzniká celá řada otázek. Pro naše klienty i další uživatele jsme připravili stručný přehled nejčastějších dotazů a odpovědí. Informace jsou aktuální ke dni 29.3.2020.

Co je to nouzový stav?

Nouzový stav vyhlašuje vláda nebo předseda vlády na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. Může být vyhlášen pro omezené území nebo pro území celého státu. Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost.

Nouzový stav může být vyhlášen nejvýše na dobu 30 dní a prodloužen může být jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. 

Nouzový stav pro Českou republiku byl vyhlášen vládou ode dne 12. 3. 2020 14:00 na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Text krizového opatření vlády o nařízení nouzového stavu naleznete níže.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

 

Co znamená zákaz volného pohybu?

S účinností od 16.3.2020 0:00 do 24.3.2020 6:00 byl krizovým nařízením vlády zakázán volný pohyb osob na území ČR s výjimkou např. cest do zaměstnání a k výkonu podnikání, zajišťování životních potřeb (nákupy potravin, léků, apod.), péče o rodinné příslušníky, cest do zdravotnických zařízení, pobytu v přírodě a parcích, pohřbů aj. Zákaz volného pohybu byl mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví prodloužen do 1.4.2020 6:00. Současně je nařízeno omezit pobyt na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakt s jinými osobami po nezbytně nutnou dobu. Je doporučeno zaměstnavatelům využívat nejvíce možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno. Další doporučení zahrnují omezení kontaktu zaměstnanců s veřejností, na veřejných místech se pohybovat nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu podnikání, pohřbů apod. a udržování odstupu alespoň 2 metry, upřednostnění bezkontaktních plateb a důkladnou dezinfekci prostor. Zákaz volného pohybu však není karanténou ve smyslu zákona zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete níže. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-voln%C3%BD-pohyb-osob-na-%C3%BAzem%C3%AD-%C4%8CR.pdf

Jaká platí omezení v oblasti cestování a mezinárodní přepravy?

S účinností od 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do odvolání bylo zakázáno cestovat do zahraničí občanům České republiky a osobám s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů, a to do všech států.  Zároveň začal platit i zákaz všem cizincům vstup na území České republiky. Ze zákazu cestování ministr vnitra udělil určité výjimky (viz otázka „Jaké osoby mají výjimku ze zákazu cestování?“).

S účinností od 14. 3. 2020 od 00:00 hod. byla zakázána přeprava cestujících přes hranice České republiky. Opatření se vztahuje na dopravce v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obstavitelností nad 9 osob, mezinárodní drážní osobní dopravě, přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě. Dopravci mohou v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, využívat pouze mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha. V rámci opatření je umožněn návrat občanům České republiky nebo osobám s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky. Stejně tak je umožněno opuštění území České republiky cizincům.

Opatření se nevztahuje na mezinárodní nákladní dopravu zajišťující zásobování. Zároveň byl zrušen zákaz jízdy nákladních automobilů v neděli.

 

Jaké osoby mají výjimku ze zákazu cestování? 

Ze zákazu cestování mají výjimku osoby uvedené v rozhodnutí ministra vnitra, jedná se o následující skupiny případů:
– mezinárodní doprava (např. řidiči nákladních vozidel či autobusů, posádky dopravních letadel),
– přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři),
– servis kritické infrastruktury (tzn. energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby a veřejná správa),
– humanitární, urgentní a nepředvídatelné případy (např. příslušníci integrovaného záchranného systému),
– repatriace a sloučení rodin,
– diplomaté a úředníci.

Překročení státní hranice je v některých případech možné pouze po předložení potvrzení (tranzit, mezinárodní doprava, pendleři, apod.), kterým se dotčené osoby musí prokázat na hraničním přechodu. 

Modelové případy výjimek ze zákazu cestování včetně podmínek pro překročení hranice a dokumentů, kterými se musí osoby prokázat, naleznete níže:

Modelové příklady výjimek:
file:///C:/Users/bprok/Downloads/modelove%CC%81_vy%CC%81jimky.pdf

Vzory dokumentů pro překročení státní hranice:
https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

 

Jaká pravidla platí pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery)?

Za pendlery se označují osoby překračující státní hranice se sousedním státem za účelem výkonu práce, a to jak závislé činnosti (zaměstnanci), tak podnikatelé. 

Od 29.3.2020 0.00 dochází k rozdělení pendlerů do tří režimů:

A. pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic se všemi sousedními státy

 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • je vyžadováno potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb
 • nevyžaduje se: knížka přeshraničního pracovníka, četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní), karanténa po návratu

 

B. pendleři překračující hranici mezi ČR a Slovenskem či Polskem

 • platí pro jiné profese než uvedené v režimu A.
 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • vyžadováno potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání 
 • nevyžaduje se: knížka přeshraničního pracovníka, četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní), ale sousední země mohou při vstupu požadovat uvalení karantény

 

C. pendleři překračující hranici mezi ČR a Německem či Rakouskem

 • musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní
 • nemusí splňovat hranici dojezdnosti 100 km. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka 
 • stále platí povinnost mít potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání

Policie ČR nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce.

Bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech, ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.

Další povinnosti pendlerů:
–  podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích,
nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.)
pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (zákaz návštěv rodinných příslušníků, zajišťování služeb jiným osobám, cesty na úřady, procházky ve volné přírodě, apod.)

 

Co je karanténa a jaký má režim?

Karanténa je jedním z karanténních opatření (další jsou lékařský dohled a zvýšený zdravotnický dozor) dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Postatou karantény je separace zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví. S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně e-neschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě. Dle informace vlády budou za porušení karantény ukládány exemplární tresty.

 

Kdo musí povinně do karantény?

Do karantény musí povinně osoby, které se vrátily z rizikových oblastí, a dále osoby, které byly v kontaktu s osobou, u které byla prokázána nákaza COVID-19. 

Všechny osoby s přechodným či trvalým pobytem v ČR, pobývajícím na území ČR nad 90 dní nebo zaměstnaným na území ČR, které se od 13.3.2020 navrátí ze státu s vysokým rizikem přenosu nákaz, musí bezprostředně po návratu do ČR oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.  Lékaři jsou povinni u těchto osob rozhodnout o nařízení karantény v délce 14 dnů. Za vysoce rizikové oblasti jsou označeny Čína, Itálie, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko.

Tyto povinnosti a povinná karanténa se nevztahují na řidiče nákladní dopravy, kteří přes riziková území tranzitují, nebo provádějí na daných územích přepravu, nakládku a vykládku zboží; dále na řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na / přes / z daných území; a na piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Všem praktickým lékařům je nařízeno, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, o kterých jim příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena nákaza koronavirem. Takové osoby jsou povinny poskytnout lékařům součinnost a podrobit se nařízené karanténě.

 

Jaká platí omezení maloobchodního prodeje a služeb?

S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod. byl krizovým opatřením vlády zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb. Zákaz prodeje byl mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví prodloužen do 1.4.2020 6:00. 

Zákaz prodeje se nevztahuje na následující provozovny:
– potravin (prodej nebaleného pečiva je povolen pouze pokud je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny; provozovatelé potravin se samoobslužnou prodejnou musí zákazníkům u vchodu poskytovat jednorázové rukavice),
– pohonných hmot a paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, brýlí, kontaktních čoček,
– malých domácích zvířat a krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– novin, časopisů a tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– opravy silničních vozidel, pokud není v provozovně více než 30 osob,
– odtahu a odstranění silničních vozidel, prodeje náhradních dílů,
– provozoven umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany,
– prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
– pokladní prodej jízdenek,
– lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění,
– provozování pohřební služby,
– staveb a jejich odstranění,
– květinářství,
– prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
– servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– realitní zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

S účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.  do 1.4.2020 6:00 byl zakázán:
– provoz kasín a heren,
– provoz autoškol a taxislužeb, s výjimkou služeb rozvážejících potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby (zákaz se tedy vztahuje zejména na alternativní taxislužby typu Uber či Bolt),
– provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
– přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin a hobby marketech,
– přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

Prodej ubytovacích služeb s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních byl zakázán do dne 1.4. 2020. Zákaz poskytovat ubytovací služby se nevztahuje na poskytnutí ubytování cizinců do doby opuštění území ČR a cizinců s pracovním povolením.

Doba, po kterou je zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb, však muže být mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví znovu prodloužena.

 

Jak jsou omezena restaurační zařízení?

S účinností ode dne 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 6:00 hod. byla zakázána přítomnost veřejnosti ve všech provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží veřejnosti (zaměstnanecké stravování, stravování zdravotních a sociálních služeb, vězeňské zařízení). Zákaz se týká i činnosti provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m2. Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu prostřednictvím výdejového okénka nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, takový prodej může probíhat bez časového omezení.

 

Jaká omezení platí pro nakupování?

 Od 25. 3. 2020 od 00:00 hod. mohou maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10.00 hod. navštívit pouze osoby starších 65 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanci pečovatelských služeb a dále majitelé prodejny a jejich zaměstnanci. Jiným osobám je přítomnost v uvedených provozovnách ve vyhrazených hodinách zakázána. V jinou dobu jsou vyjmenované skupiny oprávněny provozovny rovněž navštěvovat, jejich přítomnost v jinou než uvedenou dobu se však z důvodu zvýšeného rizika nákazy nedoporučuje. 

Všem provozovatelům výše uvedených provozoven s prodejní plochou menší než 500 m2 je nařízeno, aby při prodeji upřednostňovali osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP/P starší 50 let. 

 

Jak je to s uzavřením škol?

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020, účinným od 13.3.2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na základních, středních, vyšších odborných školách a vysokých školách, jakož i základních uměleckých školách a jazykových školách, usnesení vlády nahradilo opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 účinné od 11.3.2020. Zákaz se nevztahuje na mateřské školy a lesní mateřské školy. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. 

 

Jak se změní pravidla pro výplatu ošetřovného?

Dle legislativy platné před vyhlášením nouzového stavu měli na ošetřovné nárok zaměstnanci pečující o dítě do 10 let, a to po dobu 9 dnů resp. 16 dnů v případě samoživitelů. 

Dne 27.3.2020 vstoupil v platnost zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Jedná se o speciální zákon, který bude platit pouze po dobu epidemie koronaviru. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o starší hendikepovanou osobu, která s nimi žije ve společné domácnosti. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Nárok na příspěvek obdobný ošetřovnému mají nově i OSVČ. Tato záležitost je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a o žádostech budou rozhodovat živnostenské úřady. Příspěvek byl stanoven ve výši 424 Kč denně. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje metodiku vyplácení těchto dávek včetně vzoru žádosti a jejích příloh.

V odkazu níže naleznete návod pro podávání žádostí o ošetřovné (zaměstnanci).
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly 

 

Mohu se na veřejnosti pohybovat bez roušky?

Ano, ale je nutné roušku nahradit jiným ochranným prostředkem kryjícím dýchací cesty. S účinností od 19.3.2020 od 00:00 hod. byl všem osobám zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky. 

Podotýkáme, že rouška ani jiné ochranné prostředky nechrání před nákazou, ale tyto ochranné prostředky mohou zabránit šíření nákazy do okolí. Před nákazou spolehlivě chrání pouze respirátor třídy FFP3. 

 

Jsou povolené návštěvy v nemocnicích? Může být otec přítomen porodu? 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3.2020 se nově zakazují návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic, a to včetně přítomnosti otců u porodů a návštěv rodiček na neonatologických odděleních. Povoleny jsou nadále návštěvy na dětských odděleních, nemocných s omezenou svéprávností a dále osob v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci či v hospicích. Obdobně platí mimořádné opatření pro zařízení sociálních služeb. 

 

Co s propadlým dokladem totožnosti či řidičským průkazem?

Od 1.3.2020 lze totožnost prokazovat i propadlým dokladem totožnosti (občanské průkaz, cestovní  pas). Rovněž lze řídit s propadlým řidičským průkazem. Doklady není nutné vyměňovat, majitelé propadlých dokladů nebudou sankcionováni. 

 

Jaké jsou změny v oblasti datových schránek?

Po dobu nouzového stavu lze datové zprávy zasílat zdarma nejen orgánům veřejné moci, ale rovněž všem fyzickým a právnickým osobám, které mají datovou schránku zřízenu. V nastavení datové schránky je však nutné povolit příjem a odesílání poštovních datových zpráv.

 

Co je virtuální sestra Anežka?

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se společností IBM Česká republika spustilo novou aplikaci virtuální sestry Anežky. Ta odpovídá na nejčastěji kladené otázky, jako je prevence, léčba, karanténa, cestování, zavedená opatření a další témata, a odlehčí tím přetížené informační lince 1212. Aplikace funguje jako chatbox, jehož modrou ikonku naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz (v pravém dolním rohu). Chatbox na stránkách Ministerstva zdravotnictví funguje jako první linie pro dotazy občanů, proto ho využijte předtím, než budete volat na infolinku 1212.

Jak Anežka funguje? Do chatboxu v pravém dolním rohu této stránky napíšete vaši otázku, pokud si s ní Anežka nebude vědět rady, zkuste ji formulovat jinak. Jestliže ani tak Anežka nezodpoví váš dotaz, může vás propojit prostřednictvím hlasového hovoru či videa s živým operátorem linky 1212. Anežka funguje 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

Mgr. Barbora Prokůpková, advokátka

 

Předchozí příspěvek
E-mailová komunikace a obchodní sdělení
Následující příspěvek
Aktualizace informací týkajících se podpory zaměstnavatelů ze strany státu
Menu